EhdokkaatLinnea Mikkola
Kuva
EsittelyHeips! Oon Linnea, kolmannen vuoden mittari ja toiminut tän vuoden hupisuunnittelijana, monttutonttuna, halloped varajäsenenä ja abulaisena! Kyseisten pestien myötä halu tehdä yhä enemmän killan eteen on vaan kasvanut ja nimenomaan opintomestarin hommat alkoi kiinnostamaan mua jo keväällä niiden edunvalvonnallisen ulottuvuuden takia. Näiden virallisten pestien lisäks tykkään mm. tanssahdella MKB:n riveissä ja hengailla kiltiksellä.

Koen, että olisin hyvä opintomestari, koska oon järjestelmällinen ja hyvä aikatauluttamaan. Oon myös helposti lähestyttävä, joka toimisi edellytyksenä sille, että kiltalaiset voi matalalla kynnyksellä tuoda mun tietoon opintoihin liittyviä epäoikeudenmukaisuuksia, huolia tai ongelmia. Tän lisäksi tuun kaikenlaisten ihmisten kanssa hyvin toimeen ja arvostan suuresti diplomaattista keskustelua.

Kuluvana vuonna kans killan yhdenvertaisuus- ja HÄRY toiminnan kehittäminen on ollut mulla korkealla tärkeysjärjestyksessä ja sitä haluisin päästä kehittämään myös ensi vuonna mahdollisesti hallituksesta käsin.
Mitkä ovat mielestäsi killan tärkeimmät tehtävät?Killan tärkeimpiä tehtäviä ovat kiltalaisten edunvalvonta, fuksikasvatus ja tapahtumien järkkääminen, sekä kilta- ja teekkariperinteen ylläpitäminen (ja kehittäminen). Killan tehtävänä on myös luoda turvallinen ja opintoja sekä muuta elämää tukeva yhteisö, josta jokainen voi löytää kavereita olemalla oma itsensä.
Mitkä 3 asiaa lupaat hoitaa hallitusvuotesi aikana, mikäli sinut valitaan?Hallitusvuoteni aikana lupaan ensinnäkin tuoda kiltalaisten äänen vahvemmin esille korkeakoulun hallinnolle, esimerkiksi neuvottelemalla mahdollisista kannustimista opintokyselyiden täyttämiseen. Toisena tavoitteenani on kehittää HÄRY-toimintaa, jotta voimme nostaa sen tasoa killassamme vielä entisestään. Kolmantena lupaan osallistua aktiivisesti hallituksen yhteisiin vastuisiin ja auttaa luomaan uudesta hallituksesta yhtenäisen ja toimivan.
Koetko, että pestissäsi olisi jotain kehitettävää? jos kyllä, mitä?Yksi kehittämiskohde on halloped-toiminnan näkyvyys koko killalle ja sen yhtenäisyys. Aion kehittää tätä järjestämällä säännöllisiä tapaamisia MK:n hallopedien kesken varmistaakseni, että toiminta sujuu hyvin, että hallopedit osallistuvat aktiivisesti kokouksiin ja että varajäsenet ovat ajan tasalla asioista.
Mikä on tällä hetkellä suurin epäkohta/kehitystä vaativa ulottuvuus killan ja opetushenkilökunnan välillä?Suurin kehitystä vaativa ulottuvuus killan ja opetushenkilökunnan välillä on resurssien tehokas ja tasapuolinen jakaminen. Vaikka Maanmittarikilta ei uusien pääaineiden myötä kasvaneen sisäänottomääränsä johdosta eroa kooltaan muista killoista niin paljon, kuin ennen, vaihtelevat jaettavat resurssit edelleen merkittävästi sekä korkeakoulujen välillä, että itse ENGin sisällä.
Kuinka paljon luulet hakemasi hallitusviran vievän aikaa viikossa ja mistä se koostuu?Uskon opintomestarin pestin vievän viikossa hyvin vaihtelevasti aikaa riippuen siitä onko ohjelmassa esimerkiksi sivuaineilta, hallituksen vastuulla oleva tapahtuma vai pelkästään kokouksia. Hallituksen viikoittaisten kokousten ja yhteisten vastuiden lisäksi opintomestarin pesti koostuu kokouksista korkeakoulun kanssa, kiltalaisten tiedottamisesta opintoasioihin liittyen, abulaisten rekrytoinnista erilaisiin tapahtumiin ja hallopedien aktiivisuudesta huolehtimisesta. Näiden lisäksi kaikenlaiset pienet projektit vievät aikaa.
Millainen on englanninkielentaitosi? Pystytkö puuttumaan asioihin ja kommentoimaan kokouksessa, kun kokouskieli on englanti?Koen englanninkielentaitoni hyväksi, joten en näe että englanti kokousten kielenä olisi itselleni esteenä kommentoida asioita ja tuoda ilmi omia näkemyksiäni.
Hallituksen tehtäviin kuuluu kiltalaisten edunvalvonta. Kerro omin sanoin, mitä edunvalvonta mielestäsi tarkoittaa.Edunvalvonta killan kontekstissa tarkoittaa kiltalaisten oikeuksien puolustamista ja heidän tarpeidensa esilletuomista. Hallituksen tehtävänä on toimia aktiivisesti kiltalaisten ja korkeakoulun välisenä linkkinä varmistaen, että kiltalaisten näkemykset otetaan huomioon päätöksenteossa. Hallitus esimerkiksi tuo esiin ongelmia, joita kiltalaiset kohtaavat ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja yhdessä korkeakoulun kanssa. Tämän lisäksi edunvalvonta pitää sisällään yhdenvertaisuuden edistämisen ja häirinnästä vapaan sekä turvallisen tilan periaatteita noudattavan kilta- ja opiskeluympäristön toteutumisen.
Tiedätkö kaikista pääaineistamme sen verran, että pystyt kommentoimaan sekä kandi- että maisteriopiskelijoita koskevia asioita?Kyllä, olen mm. abulaisena toimiessani ollut esittelemässä niin kandi- kuin myös maisteripääaineitamme, jota varten olen ottanut asioista selvää. Tämä lisäksi maisterihaku on itselleni ajankohtainen. Pystyn siis kommentoimaan sekä kandi- että maisteriopiskelijoita koskevia asioita.
Koetko mielestäsi, että kilta jättää vanhemmat (3+ ) vuosikurssit ja maisteriopiskelijat vähemmälle huomiolle kuin ’nuoremmat’?Killassamme on selkeä painotus fukseihin, mikä on ymmärrettävää, sillä fuksivuoden aikana pyritään luomaan vahva tukiverkko uusille opiskelijoille, joka toivon mukaan kantaa heitä läpi koko opiskeluajan. Kuitenkin vanhemmat vuosikurssit ja maisteriopiskelijat ovat yhtä tärkeä osa kiltaamme, ja onkin tärkeää varmistaa, että heille tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ja toimintaan. Itse olen kokenut, että heti fuksivuoden jälkeen vuosikurssit kuitenkin sekoittuvat paljon keskenään (mm. kiltiksen ja maakansallisbaletin ansiosta <3), joka madaltaa kynnystä osallistua tapahtumiin muidenkin, kuin omien vuosikurssilaisten kanssa!
Hakisitko pestiin jos se ei olisi osana hallitusta?Jos vastaavanlainen pesti olisi hallituksen ulkopuolella hakisin siihen silti! Toisaalta hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on edunvalvonta, josta opintomestarin pesti pääosin koostuu ja joka itseäni pestissä vetää eniten puoleensa, joten on vaikea kuvitella kyseistä pestiä hallituksen ulkopuolella. Itse pestin toimenkuvan lisäksi haluan myös päästä kehittämään killan toimintaa yleisellä tasolla, johon hallituspesti tarjoaisi hyvän mahdollisuuden.
Siirry sivun alkuun