Maanmittarikillan hallitus- ja toimihenkilöpestit on esitelty alla. Lisäksi Maanmittarikillan toimijarakenne on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Maanmittarikillan toimijakaavio

Maanmittarikillan valintamenettelyt hallitus- ja toimihenkilöpesteihin

Hallitus

Puheenjohtaja

 • Huolehtii siitä, että killan toiminta on laillista, sääntöjen mukaista ja toimivaa
 • Johtaa hallitusta ja pitää yllä muiden jäsenten motivaatiota ja hyvinvointia
 • Pitää yllä yhteyksiä yhteistyötahoihin, kuten muihin kiltoihin sekä laitoksen henkilökuntaan
 • Edustaa kiltaa MIL ry:n hallituksessa
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Neuvostossa

Varapuheenjohtaja

 • Laatii esityslistat ja pöytäkirjat hallituksen ja killan kokouksissa
 • Vastaa kiltahuoneen ylläpidosta ja tarjoiluista
 • Järjestää kahvituksia monttutonttujen kanssa
 • Tukee killan hallituksen puheenjohtajaa tämän tehtävissä
 • Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt
 • Edustaa kiltaa Teekkarijaoston teekkarikulttuuritoimikunnassa eli TKTMK:ssa

Rahastonhoitaja

 • Huolehtii killan talousasioista ja omaisuudesta
 • Laatii budjetin ja tilinpäätöksen
 • Ylläpitää jäsenrekisteriä
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Rahastossa

Fuksikapteenit

 • Huolehtivat fukseista taaten heille turvallisen alkutaipaleen ISOvastaavan ja ISOjen avustuksella
 • Perehdyttävät fuksit teekkari- ja mittarikulttuuriin ja innostavat lähtemään mukaan toimintaan
 • Vastaavat tiedottamisesta fukseille, järjestävät fuksitapahtumia, tekevät fuksioppaan ja fuksipistekortin
 • Valvovat killan ISOtoimintaa
 • Edustavat kiltaa Teekkarijaoston fuksitoimikunnassa eli FTMK:ssa

Maisterikapteeni

 • Huolehtii maisterifukseista taaten heille turvallisen alkutaipaleen maisteri-ISOvastaavan ja maisteriISOjen avustuksella
 • Perehdyttää maisterifuksit teekkarikulttuurin ja maanmittariuden saloihin ja innostaa lähtemään mukaan toimintaan
 • Edustaa kiltaa Teekkarijaoston kansainvälisyystoimikunnassa eli KVTMK:ssa

Opintomestari

 • Edunvalvonnan keihäänkärki
 • Toimii linkkinä laitoksen ja korkeakoulun sekä opiskelijoiden välillä ja tiedottaa opintoihin kohdistuvista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Opintoneuvostossa ja toimii tiiviissä yhteistyössä hallopedien kanssa sekä toimii itse yhtenä killan hallopedeistä

IE

 • Järjestävät sitsejä, saunailtoja, bileitä ja mitä nyt vaan sattuvat keksimäänkään!
 • Edustavat kiltaa ylioppilaskunnan Isännistössä ja Emännistössä eli IE:ssä.
 • Johtavat killan apuIE:tä

Geometreksen päätoimittaja

 • Tuottaa yhdessä värväämänsä toimituskunnan kanssa kiltalehti Geometresta, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan PääTMK:ssa

Yrityssuhdemestari

 • Hankkii sponsoreita tukemaan killan toimintaa
 • Järjestää excuja yhdessä excuvastaavan kanssa
 • Järjestää PuoliPitkän yhdessä ulko- ja kulttuurimestarin kanssa
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan YTMK:ssa

Ulko- ja kulttuurimestari

 • Lähettää kiltalaisia kansainvälisiin tapahtumiin kuten Nordiskt möteen
 • Järjestää lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia kiltalaisille yhdessä liikuntavastaavien kanssa
 • Järjestää hupiexcuja
 • Järjestää PuoliPitkän yhdessä yrityssuhdemestarin kanssa
 • Edustaa killan hallitusta MAIK ry:ssä
 • Edustaa kiltaa Teekkarijaoston teekkarikulttuuritoimikunnassa eli TKTMK:ssa

Tiedottaja

 • Vastaa killan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta
 • Vastaa killan nettisivuista ja sosiaalisen median kanavista yhdessä toimihenkilöittensä kanssa
 • Huolehtii killan sähköpostilistoista ja tekee viikkotiedotteen
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan viestintätoimikunnassa eli VTMK:ssa

Toimihenkilöt

Ohjelmajaosto

Apu-IE

 • IE:n järjestelyapuna sitseillä ja muissa tapahtumissa.

Päälukkari

 • Johtaa killan lukkaristoa
 • Edustaa kiltaa Teekkarijaoston lukkaritoimikunnassa eli LuTKu:ssa

Lukkarit

 • Ylläpitävät teekkarilaulukulttuuria mm. johtamalla lauluja sitseillä ja vuosijuhlassa.
 • Hoitavat sitseille tarpeen mukaan laululäsyt.
 • Osallistuvat laulutapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Lukkarikisällit

 • Osallistuvat sitseille lukkareiden kanssa ja avustavat lukkareita tarpeen ja kykyjen mukaan.
 • Killan uudet lukkariksi haluavat

Maakansallisbaletin taiteelliset johtajat

 • Johtavat Maakansallisbaletin toimintaa

Vuosijuhlatirehtöörit

 • Vastaavat vuosijuhlien järjestämisestä
 • Kokoavat killan vuosijuhlatoimikunnan

Fuksijaosto

ISOvastaava

 • Organisoi killan ISOtoiminnan kotimaisten opiskelijoiden osalta.
 • Järjestää ISOrekryn ja osallistuu ISOkoulutusten järjestämiseen.
 • Toimii killan edustajana ylioppilaskunnan tutorointiasioissa Teekkarijaoston ISOtoimikunnan (ITMK) kautta.
 • Järjestää sekä killan omia että ITMK:n järjestämiä virkistystapahtumia ISOille (mm. ISOsitsit)
 • Toimii tarvittaessa fuksikapteenien lähimpänä apulaisena.

Maisteri-ISOvastaava

 • Huolehtii kansainvälisten opiskelijoiden tutoroinnista
 • Toimii osana ITY:n kv-toimintaa.
 • Muu killan kansainvälinen toiminta

ISOt

 • Tutustuttavat uudet kandiopiskelijat osaksi teekkari- ja mittarikulttuuria.

Maisteri-ISOt

 • Tutustuttavat uudet vaihto- ja maisteriopiskelijat osaksi teekkari- ja mittarikulttuuria.

Opintojaosto

Alumnivastaavat

 • Vastaavat killan alumnitoiminnasta

Abivastaava

 • Vastaa killan abimarkkinoinnista sekä sen kehittämisestä
 • Huolehtii abimarkkinointikalvojen ajantasaisuudesta
 • Organisoi ja auttaa kiltalaisia lähtemään esittelemään opintoalaamme lukioihin ja/tai muihin oppilaitoksiin.
 • Tekee yhteistyötä ENG:n kanssa koskien opiskelualojemme markkinointia

Abulaiset

 • Auttavat abivastaavaa tämän tehtävissä

Hallopedit

 • Tuovat opiskelijanäkemystä korkeakoulun päätöksentekoon
 • Kokoustavat korkeakoulun päätöksentekoryhmissä

Sisäjaosto

Monttutontut

 • Auttavat varapuheenjohtajaa kahvitusten järjestämisessä ja kiltahuoneen ylläpidossa

Häirintäyhdyshenkilöt

 • Ovat tukena häirintätilanteissa ja auttavat niiden selvittelyssä
 • Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä, mikäli kohtaa tai havaitsee kiusaamista, syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua killan tapahtumassa tai toiminnassa
 • Lue lisää killan häirintätilannetoiminnasta täältä

Viestintäjaosto

Graafikot

 • Killan visuaalinen ilme ja mainokset
 • Haalarimerkkien suunnittelu tarpeen mukaan

Kuvaajat

 • Ottaa kuvia tapahtumista, ylläpitää killan kuvagalleriaa.
 • Hankkii kuvamateriaalia Geometrekseen

Toimittajat

 • Tuottavat materiaalia kiltalehti Geometrekseen

Somevastaavat

 • Kehittävät killan somea
 • Tuottavat materiaalia killan sosiaalisen median kanaviin

Webbiwelho

 • Kehittää nettisivuja
 • Tekee killan tapahtumien tapahtumailmoittautumiset
 • Edustaa kiltaa ylioppilaskunnan Digitoimikunnassa
 • Perehdyttää killan uudet webbiapurit killan nettisivujen käytön pariin

Webbiapurit

 • Avustavat webbiwelhoa tämän tehtävissä

Ulkojaosto

Yrityssuhdesihteerit

 • Varainhankinnan ja excursioiden järjestämisessä avustaminen.

Excuvastaava

 • Auttaa yrityssuhdemestari yritysexcursioiden käytännön järjestelyissä

RIL-TEK-yhdyshenkilö

 • Edustaa kiltaa RIL-nuorten johtoryhmässä
 • Yhteistyö TEK:iin

Liikuntavastaavat

 • Järjestävät mittarijoukkueet Aallon liikuntasarjoihin
 • Istuvat AYY:n liikuntatoimikunnassa eli LTMK:ssa
 • Järjestää lajikokeiluja ja muita liikuntatapahtumia kiltalaisille
 • Johtaa killan liikuntatutoreiden toimintaa

Liikuntatutor

 • Auttaa liikuntavastaavaa lajikokeilujen ja liikuntatapahtumien järjestämisessä

Hupisuunnittelija

 • Ulko- ja kuttuurimestarin apuna erilaisissa hupi- ja kulttuuritapahtumissa

MAIK-vastaavat

 • Edustus MAIK:n hallituksessa
 • Osallistuvat MAIK-varaslähdön, MAIK-sitsien ja MAIK-risteilyn järjestämiseen MAIK:n päätöksen mukaan

Ulkoexcursiomestarit

 • Järjestävät killan ulkomaanexcursion UVP:n
 • Kokoavat killan ulkoexcursiotoimikunnan

Muut:

Killan entinen

 • Hallituksen ja etenkin puheenjohtajan tuki ja turva
 • Johtaa maakansan tietäjien toimintaa

Maakansantietäjät

 • Vastaavat killan perinteiden ylläpitämisestä ja huolehtivat jälkipolvien perehdyttämisestä perinteiden pariin
 • Edustavat killan akateemisesti vanhempia opiskelijoita

Toiminnantarkastajat

 • Tarkastaa onko yhdistyksen toiminta laillista ja yhdistyksen sääntöjen mukaista.

Vuonna 2022 lakkautetut pestit:

 • Pyyhepäälliköt
 • Kaavoitusinsinöörien liiton opiskelijajäsen
Siirry sivun alkuun